Spring til indhold

Danmarks officielle GEDA-forhandler

Vi sender varer samme dag ved bestilling inden kl. 13.00

Skandinaviens største lager af GEDA-reservedele

Handelsbetingelser hos Solrød Stilladser A/S

Generelle oplysninger

Solrød Stilladser A/S
Industriholmen 35, 2650 Hvidovre
Meteorvej 14, 8700 Horsens
CVR-nr.: DK10027357
Salg: +45 42 14 43 17
Reservedele: +45 42 14 43 08
E-mail: info@geda-shop.dk

1. Indledning

Hjemmesiden, www.geda-shop.dk, ejes og drives af Solrød Stilladser A/S, CVR-nr. 10027357.

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på aftaler med erhvervsdrivende (herefter ”Kunden”) om køb af varer på www.geda-shop.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af betingelserne.

2. Ordreafgivelse

Solrød Stilladsers annoncering af varer er en opfordring til at gøre tilbud, jf. aftalelovens § 9. Der er derfor ikke indgået en bindende købsaftale, før Solrød Stilladser har accepteret din bestilling af varer. Dette sker først, når Kunden modtager en ordrebekræftelse fra Solrød Stilladser.

Efter Kunden har afgivet en bestilling, modtager Kunden først en kvittering pr. e-mail på, at Solrød Stilladser har modtaget Kundens bestilling. Af denne første e-mail fremgår det, hvilke varer Kunden har bestilt og til hvilken pris. Denne e-mail ikke en bindende ordrebekræftelse.

Hvis Solrød Stilladser kan opfylde bestillingen, modtager Kunden efterfølgende en bindende ordrebekræftelse pr. e-mail, når varen afsendes fra vores lager, eller bliver leveret af vores leverandør.

3. Priser

Alle annoncerede priser er angivet eksklusive moms, fragtomkostninger, transaktionsgebyrer og andre eventuelle offentlige afgifter, medmindre andet er eksplicit angivet.

Prisen for den specifikke ordre vil fremgå af den, jf. pkt. 2, fremsendte ordrebekræftelse, idet Solrød Stilladser dog indtil leveringsdagen forbeholder sig ret til at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt, forsikringssatser eller andre forhold som ligger uden for Solrød Stilladsers kontrol.

Solrød Stilladser er endvidere berettiget til at kræve omkostninger forårsaget af Kundens forhold godtgjort i deres helhed.

4. Levering

Levering sker for Kundens regning til den af Kunden oplyste leveringsadresse.

Levering sker ab lager, og Kunden er forpligtet til at være klar til at modtage varerne på det angivne leveringstidspunkt. Solrød Stilladser er dog berettiget til at levere før tid, medmindre andet er aftalt med Kunden.

Leveringen sker snarest muligt under behørig hensyntagen til eventuelle underleverandører, og Solrød Stilladser anses som at have overholdt den aftalte leveringstid, når Solrød Stilladser forinden udløbet af fristen har afsendt leverancen.

I det tilfælde at Kunden anmoder om et ændret leveringstidspunkt eller eventuelt tillægsleverancer, vil leveringstiden blive forlænget med det antal dage, som anmodningen nødvendiggør.

Kunden er berettiget til at hæve købet, såfremt Solrød Stilladser ikke leverer rettidigt, og Solrød Stilladser ikke senest 10 dage efter modtagelsen af et påkrav fra Kunden har foretaget levering. Dette gælder dog ikke, såfremt forsinkelsen skyldes:

  • Force majeure
  • Forsinkelse hos Solrød Stilladsers leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd
  • Usædvanligt vejrlig
  • Arbejdskonflikter
  • Pandemier
  • Offentlige påbud eller forbud, som ikke med rimelighed kunne forudses på bestillingstidspunktet

Solrød Stilladser bevarer ejendomsretten til varer leveret i henhold til disse betingelser, indtil fuld betaling har fundet sted, hvorfor Solrød Stilladser til enhver tid kan tilbagetage varer, såfremt betaling ikke sker. Ved udøvelse af ejendomsretten hæfter Kunden for alle omkostninger, Solrød Stilladser måtte have herved.

5. Betaling og sikkerhed

Kundens betaling forfalder ved bestilling eller på den i ordrebekræftelsen angivne forfaldsdato.

I det tilfælde at Kunden udebliver med betaling til forfald, vil Solrød Stilladser tilskrive renter fra forfaldsdato i henhold til Renteloven med tillæg af et fast kompensationsgebyr på kr. 310 samt eventuelle øvrige inddrivelsesomkostninger.

Såfremt Kunden ikke betaler rettidigt, er Solrød Stilladser berettiget til at standse levering og kræve en forudbetaling/sikkerhedsstillelse eller alternativt hæve købet.

Kundens betalingspligt består uafhængigt af eventuelle reklamationer, og Kunden er ingensinde berettiget at tilbageholde eller modregne i fakturabeløbet.

Såfremt Solrød Stilladser hæver købet pga. Kundens misligholdelse, er Solrød Stilladser berettiget til at kræve et vederlag svarende til minimum 30 % af købesummen, medmindre større skade er lidt.

6. Mangler og reklamationer

Kunden er forpligtet til at gennemgå varerne ved modtagelsen og skal straks reklamere over eventuelle mangler, som med rimelighed kan konstateres ved denne undersøgelse. Såfremt varen lider af ikke-synlige mangler, der er opstået under transporten, skal Kunden gøre manglen gældende inden 5 dage fra modtagelsen.

Reklamation skal ske skriftligt og straks efter forholdet er konstateret eller burde være konstateret. Reklamationsretten er gældende i 1 år fra leveringstidspunktet.

Såfremt reklamation ikke sker rettidigt, bortfalder Kundens ret til at gøre manglen gældende.

Forhold som kan henføres til Kundens forkerte anvendelse, ændringer i det leverede eller tilsidesættelse af retningslinjer for brug, anses ikke som mangler.

Ved begrundet og rettidig reklamation kan Solrød Stilladser – efter eget valg – foretage afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid. Såfremt Solrød Stilladser afhjælper eller omleverer, er Kunden uberettiget at hæve købet eller i øvrigt at kræve erstatning som følge af manglen.

Ved uberettiget reklamation er Solrød Stilladser berettiget til at fakturere Kunden de omkostninger, som reklamationen måtte have påført Solrød Stilladser.

Returnering kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med Solrød Stilladser, hvoraf det skal fremgå, hvilke produkter der returneres og hvilken stand disse er i, samt hvilket beløb som krediteres ved returneringen.

Al returnering sker for Kundens regning og risiko.

7. Erstatning

Solrød Stilladser fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab eller følgetab, herunder men ikke begrænset til driftstab, indtægtstab, mistede besparelser, tab eller beskadigelse af data, goodwill, forretningsmuligheder eller omdømme.

Solrød Stilladsers erstatningsansvar er i ethvert tilfælde beløbsbegrænset til maksimalt at udgøre værdien af de fakturerede varer.

Solrød Stilladser er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser i det omfang, at misligholdelsen skyldes force majeure, dvs. forhold der er uden for Solrød Stilladsers kontrol, og som Solrød Stilladser ikke med rimelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse, som fx krig, ekstreme naturforhold, og arbejdskonflikter.

8. Produktansvar

Solrød Stilladser kan alene gøres produktansvarlig i det omfang, at et sådant ansvar følger af præceptiv lovgivning og fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab eller følgetab, herunder men ikke begrænset til driftstab, indtægtstab, mistede besparelser, tab eller beskadigelse af data, goodwill, forretningshemmeligheder eller omdømme.

I det tilfælde at Solrød Stilladser måtte blive pålagt et ansvar for produktskader over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Solrød Stilladser skadesløs for det ansvar, som Solrød Stilladser måtte blive pålagt i det omfang, at dette er mere vidtgående end Solrød Stilladsers ansvar var efter ufravigelig lovgivning.

Solrød Stilladsers produktansvar er i alle tilfælde begrænset til forsikringssummen for Solrød Stilladsers produktansvarsforsikring, medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser.

9. Oplysninger

Oplysninger som Kunden modtager fra Solrød Stilladser vedrørende varens anvendelighed, tekniske data, mål og lignende er alene at betragte som omtrentlige og udgør ikke en garanti, medmindre andet eksplicit måtte aftales.

Kunden er til enhver tid forpligtet til selv at gennemgå manualer, brugsvejledninger og lignende materiale med henblik på at sikre korrekt og sikker brug af de leverede varer.

10. Lovvalg og værneting

Alle tvister, uoverensstemmelser eller krav som opstår under eller i forbindelse med køb hos eller aftaler med Solrød Stilladser, og som ikke kan afgøres af Parterne i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved voldgift efter Det Danske Voldgiftsinstituts regler, København. Voldgiftssproget skal være dansk.